بسم الله الرحمن الرحیم

جنبش سایبری مهدی یاوران 313


بایک هدف محکم

دین از سیاست جدا نیست

(پیوند محکم دین و سیاست)

☢هدفی که شاید اولین بار است که بطور گسترده در فضای مجازی به راه افتاده است☢

بیاد داشته باشید؛مهدی یاوران یک اسم نیست،بلکه یک تفکر است.

تفکر مهدی یاوران بایدجهانی شود

:o:شک نکنید با حضور خود در بین ما به کلاس آموزشی یاور مهدی بودن ورود کردید:o:


https://telegram.me/joinchat/Bgmu2DvE-JaCD3eZGSiUSw
https://telegram.me/mahdiyavarane313


انتشار این متن صدقه جاریه است